• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

2019-05-24

2019.04.11 

Улаанбаатар хот

 

Сургалтын сэдэв

Хамрагдах алба хаагч

Сургалтад хамрагдах хугацаа /хоног/

                                                   5 дугаар  сард

2019 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 10-ны өдөр хүртэл

2019 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 17-ны өдөр хүртэл

2019 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 24-ны өдөр хүртэл

2019 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр хүртэл

Нэг. Удирдах ажилтныг чадавхжуулах чиглэлээр

1

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, эрсдлийн удирдлага

 

30

 

2

 

 

ЗУТ-ийн  дарга нар

 

Хоёр. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр

2

Хар тамхи, мансууруулах эм сэтгэцэд нөлөөт бодистой холбоотой гэмт хэргийг илрүүлэх, шалгах арга тактик

30

3

 

Мөрдөгч, эрүүгийн мөрдөгч нар

/1-3 жил ажилласан/

 

 

3

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх  арга тактик

30

3

 

 

 

 

Гурав. Нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг

  хангах албаны чиглэлээр

4

Жендэрээс үүдэлтэй хүчирхийлэл, түүнтэй тэмцэхэд анхаарах зарим асуудал

 

30

 

3

 

 

 

 

Дөрөв. Тээврийн цагдаагийн албаны чиглэлээр

5

Төмөр замын хөдөлгөөний үед вагон унасан, замаас гарсан, хүний амь нас хохирсон үеийн хойшлуулшгүй ажиллагаа

 

30

3

 

 

 

Мөрдөгч нар

/0-3  жил ажилласан /

Тав.  Улаанбаатарын  Цагдаагийн хүрээний алба хаагчдад

чиглэсэн сургалт  

6

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/145 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Цагдаагийн алба хаагчийн биеийн хүч, тусгай техник, хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх бэлтгэл хангах” мэргэшүүлэх  сургалт

 

240

 

12

Алба хаагчид

 

Зургаа. Хүний хөгжлийн сургалт /ур чадвар ахиулах/

7

Гадаад хэлний сургалт

30

30

Англи хэлний дунд болон дээд түвшиний

мэдлэгтэй алба хаагчид

8

Ёс зүйн төлбөрт сургалт

30

2

Алба хаагчид

 

 

 

Долоо. Цахим сургалт

9

Хүний эрхийн цахим сургалт

1000

1

 

Алба хаагчид

 

 

        Найм. Хууль тогтоомжид заасны дагуу зохион

 байгуулагдах сургалт

10

Иргэдэд зориулсан галт зэвсгийн сургалт

 

50

 

4

 

Иргэд

11

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны давтан сургалт

30

3

 

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан

Ес. Захиалгат сургалт

12

Эрүүгийн цагдаагийн алба хаагчдын гүйцэтгэх ажилтны эрх  олгох сургалт

 

  102

 

5

Эрүүгийн мөрдөгч нар

 

 

 

13

Гэрээт харуул хамгаалалтын ажилтан бэлтгэх сургалт

30

21

Иргэн

Нийт

1692

92

Нийт -13 сургалт

 

 

       ЦАГДАА,  ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТЫН

              НЭГДСЭН ТӨВ